ราคาปกติ 1200 บาท 949 บาท

Course 001

สินค้าคงเหลือกับประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจ

4.9 (226)

รหัสหลักสูตร

 • ผู้ทำบัญชี: 6704-06-228-001-02-E
 • ผู้สอบบัญชี: 6704-06-228-001-02-E

การนับชั่วโมง

 • ผู้ทำบัญชี: บัญชี 09:00 ชม.
 • ผู้สอบบัญชี: บัญชี 09:00 ชม.

ระยะเวลาอบรม

 • 90 วัน

เกณฑ์ในการทดสอบ

ข้อสอบมีทั้งหมด 45 ข้อ ต้องทำให้ได้ 27 ข้อ ถึงจะสอบผ่าน

รายละเอียดหลักสูตร

 

รายการสินค้าคงเหลือ เป็นรายการหนึ่งในงบการเงินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความเฉพาะตัวนี่เอง ทำให้นักบัญชีมักเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ ตั้งแต่การรับรู้รายการ วัดมูลค่า ตลอดจนการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ

 

ในคอร์สนี้ ความเข้าใจผิดเหล่านั้นจะหายไป เนื่องจากเราได้ปูพื้นฐานความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ อธิบายด้วยภาพที่ชัดเจน ไปจนถึงตัวอย่างประกอบที่เข้าใจง่าย

คอร์สสินค้าคงเหลือกับประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจ ทุกคนจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

 • พื้นฐานความรู้ของสินค้าคงเหลือ
 • ระบบการคำนวณสินค้าคงเหลือ
 • สิ่งที่มักเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ เช่น รายการนี้ถือเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย กรรมสิทธิ์ในสินค้าคงเหลือ
 • ตัวอย่างการคำนวณราคาทุนหรือ NRV 
 • เทคนิคง่ายๆ ในการอ่านงบการเงินเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ และการวิเคราะห์อัตราส่วนเบื้องต้น
 • การควบคุมภายในที่ควรแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
 • Download free กระดาษทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

 

พิเศษสุดๆ+++ คอร์สนี้ท่านสามารถเข้าอบรมได้ภายในเวลากว่า 90 วัน ดูซ้ำได้ไม่จำกัด

บทเรียน

ชื่อบทเรียน

สถานะ เวลา

แนะนำบทเรียน

Preview 6:00

Part 1 มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง TAS2 สินค้าคงเหลือ

Preview 18:00

   - สรุปประเด็นสำคัญมาตรฐานการบัญชีสินค้าคงเหลือ

19:00

   - การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ 

19:00

   - การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

10:00

   - มาตรฐานบัญชีสินค้าคงเหลือและการประยุกต์ใช้

19:00

   - การเปิดเผยข้อมูลสินค้าคงเหลือกับงบการเงินบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

17:00

   - แบบทดสอบเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี เรื่องสินค้าคงเหลือ 

12:00

Part 2 ระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ

32:00

   - ตัวอย่าง การคำนวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือในระบบสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด (periodic)

16:00

Part 3 ค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์รายการที่นักบัญชีมักเข้าใจผิด

Preview 22:00

   - กำไรขาดทุนทางบัญชี vs แนวคิดของผู้บริหารในการคำนวณต้นทุนสินค้า

10:00

   - แนวคิดการจัดทำงบกำไรขาดทุนตามหลักการทางบัญชี

22:00

Part 4 การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

15:00

   - การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กรณีเป็นสินค้าคงเหลือประเภทวัตถุดิบ)

9:00

   - การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กรณีสินค้าประเภทมีสัญญากับผู้ซื้อ Commitment)

10:00

   - การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดต้องวัดแบบรวมหรือแยกรายการดี ?

11:00

   - การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ vs ประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคล

23:00

   - การบันทึกประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าคงเหลือจากการวัดมูลค่า

19:00

   - การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ : การรับรู้กำไรจากการกลับรายการขาดทุนสินค้าคงเหลือ

15:00

   - ตัวอย่างวิธีคำนวณการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและผลกระทบต่องบการเงิน

13:00

Part 5 ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

19:00

   - ข้อผิดพลาดในการนับสินค้าคงเหลือ (Inventory Error)

27:00

   - การควบคุมภายในสินค้าคงเหลือเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

11:00

   - เทคนิคการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

Preview 36:00

   - วงจรบริหารงานสินค้าคงเหลือ 

9:00

Part 6 เทคนิคการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (วิธีอัตรากำไรขั้นต้น)

11:00

   - เทคนิคการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (วิธีขายปลีก : Retail Method)

22:00

   - การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือกรณีพิเศษ (Basket Purchase or Lum-sum)

14:00

Part 7 สินค้าคงเหลือในงบการเงิน

32:00

   - อัตราส่วนทางการเงินกับสินค้าคงเหลือ

8:00

ทบทวนเนื้อหา

14:00

4.9 จาก 5

การให้คะแนน 226 ครั้ง

 

รีวิวจากผู้เรียน