1) กล่าวนำ

เงื่อนไขการใช้บริการบนผลิตภัณฑ์ของ CPD Academy (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ cpdacademy.co) นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ CPD Academy เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและหรือซื้อสินค้าและหรือเพื่อการสื่อสารใดๆตามกรอบที่ “ผู้ให้บริการ” กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แอคเค้าติ้ง โค้ช (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใดๆ ผ่านทางผลิตภัณฑ์ CPD Academy เพื่อการใช้บริการใดๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าใดๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คำถามและคำตอบ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ CPD Academy แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ CPD Academy ทุกประการ

 

2) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ใช้บริการ” สามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

3) เงื่อนไขทั่วไป

- “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใดๆได้ทุกเมื่อ

- “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใดๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้า” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ

- “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือ ยกเลิก “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ ได้ทุกเวลา

- “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และหรือในจำนวนใดๆ “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆเพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้นๆ ได้ตามที่ “ผู้ให้บริการ” เห็นควร

- ในการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ และใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ

- คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ “สินค้า” และ หรือ “บริการ” และเว็บไซต์

- แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง

- ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใดๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และ เว็บไซต์

- scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าไปใน “สินค้า” และหรือ “บริการ”

- การใช้ “บริการ” จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

- “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบทำซ้ำหรือดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

- เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี”ผู้ให้บริการ”เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ”สามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้”ผู้ใช้บริการ”ทำการลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่น

- “ผู้ใช้บริการ”ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมาย ไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม หาก”ผู้ใช้บริการ”ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว”ผู้ใช้บริการ”ตกลงให้เว็บไซต์ยกเลิกการเป็นสมาชิกของ”ผู้ใช้บริการ”เป็นการถาวรและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด

- กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

 

4) การใช้งาน

“ผู้ใช้บริการ” จะใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่ใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” หรือติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง และ การเรี่ยไรเงินและหรือทรัพย์สิน และหรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและหรือทางผลประโยชน์ในประการใดๆ

 

5) ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ”

- “ผู้ใช้บริการ”ได้อ่านและ เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆของ “สินค้า”และหรือ “บริการ” รวมทั้งขั้นตอนและหลักเกณฑ์การเข้าอบรม ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า”และหรือ “บริการ” นั้นๆ ในกรณีของ “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ตกลงและรับรองว่า “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า” และหรือ “บริการ” นี้แล้ว

- “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความใดๆและหรือนำเข้าซึ่งข้อความใดๆ และหรือภาพประกอบใดๆ และหรือข้อความโฆษณา และหรือจดหมายลูกโซ่ และหรือข้อความการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใดๆในเว็บไซต์ และหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้

- “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความและหรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใดๆที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใดๆ และหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเว็บไซต์ในประการใดๆ

- “ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใดๆ

- “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ“สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้

- ในกรณี “ผู้ใช้บริการ” ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ”ผู้ใช้บริการ”อื่นใด “ผู้ใช้บริการ”ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อเว็บไซต์สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจนเต็มจำนวน

 

6) การสมัครสมาชิก

- “ผู้ใช้บริการ” จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะซื้อสินค้าได้ โดย “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า”มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด

- “ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก

- “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้อีเมล์ของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและหรือซื้อสินค้าได้

- “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมล์บัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังอีเมล์บัญชีอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “ผู้ให้บริการ" โดยการพิจารณาของทีมงาน “ผู้ให้บริการ” ถือเป็นที่สิ้นสุด

- “ผู้ใช้บริการ” เข้าใจว่าข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึง ข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อ หรือ ลงทะเบียนเรียน จะถูกบันทึกกับอีเมล์บัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอีเมล์บัญชีผู้ใช้ ทาง “ผู้ให้บริการ” จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมล์บัญชีผู้ใช้

- “ผู้ใช้บริการ” จะต้องเปิดเผยข้อมูลบัตรประชาชนก่อนที่จะพิมพ์หนังสือรับรองการอบรม

 

7) ขอบเขตความรับผิดชอบ

- ขอบเขตความรับผิดชอบของ “ผู้ให้บริการ” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า”และหรือ”บริการ”เท่านั้น

- “ผู้ให้บริการ” ไม่รับประกันในคุณภาพ ข้อมูลภาพ เนื้อหาข่าวสารที่ “ผู้ใช้บริการ” รับ-ส่งผ่านระบบเครือข่ายของเว็บไซต์ และเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อ”ผู้ใช้บริการ” อันเนื่องมาจากความล่าช้า ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือการขัดข้องของวงจรสื่อสารที่ใช้ในการให้บริการของเว็บไซต์แต่อย่างใด

- ระบบการให้บริการ “ผู้ใช้บริการ” รับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า เว็บไซต์ไม่อาจรับประกันว่าเปิดเข้าหรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส ระเบิดเวลาหรือสิ่งที่ก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของ”ผู้ใช้บริการ”

 

8) การยกเลิกการใช้สินค้า

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ ”สินค้า” และหรือ “บริการ” ในข้อใดๆ “ผู้ให้บริการ” สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “ผู้ให้บริการ” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที

 

9) นโยบายการคืนเงิน/การคืนสินค้า/การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกบริการ

“ผู้ใช้บริการ” รับทราบข้อตกลงในการใช้บริการ และเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและสั่งซื้อหลักสูตรอบรมทั้งหมดด้วยตนเอง

หาก "ผู้ใช้บริการ"กดสั่งซื้อสินค้าด้วยตนเองแล้วไม่ว่าโดยสำคัญผิดหรือไม่ก็ตาม "ผู้ให้บริการ"ไม่มีนโยบายคืนเงิน หรือยกเลิก เพิกถอนทุกกรณี

 

10) นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง “ผู้ให้บริการ” จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

- “ผู้ให้บริการ” เป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

- “ผู้ให้บริการ” จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

 

ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนพร้อมระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ที่

ช่องทางที่ 1 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.cpdacademy.co จากหน้า ติดต่อเรา

ช่องทางที่ 2 ผ่านทางอีเมล ส่งมาที่ อีเมล [email protected]

ช่องทางที่ 3 ส่งจดหมายข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์มาที่

 

บริษัท แอคเค้าติ้ง โค้ช (ไทยแลนด์) จำกัด

1687/1 อาคารพหล 19 ชั้น 2 ห้องเลขที่ 2056 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

ทีมงานจะเร่งดำเนินการกับทุกเรื่องร้องเรียนของท่านและทำการติดต่อกลับเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมภายใน 3 วันทำการ