ยลวรรณ จิรวัชรเดช (นุช)

ที่ปรึกษาบัญชีและผู้สอบบัญชี ผู้ก่อตั้ง CPD Academy ที่เชื่อว่า "อาชีพบัญชีไม่มีวันตกงาน ถ้าพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ"

ประสบการณ์

 •  ผู้ก่อตั้ง CPD Academy ศูนย์กลางความรู้ด้านบัญชี ภาษี และไลฟ์สไตล์ชีวิตดีๆ สำหรับนักบัญชียุคใหม่
 • บล็อกเกอร์ Zero to Profit เพจให้ความรู้ด้านบัญชีแบบง่ายๆ สำหรับเจ้าของธุรกิจ

 •  อดีตผู้ตรวจสอบบัญชีประสบการณ์จาก Big 4 ในเมืองไทยและ USA 
 •  ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทยและ USA ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีธุรกิจ 

 •  เจ้าของผลงานหนังสือ "เถ้าแก่มีตังค์"   
 •  วิทยากรด้านบัญชีธุรกิจ

ใบประกอบวิชาชีพ

 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CPA)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ถนอม เกตุเอม

พรี่หนอม Blogger ภาษีชื่อดัง เจ้าของแฟนเพจ TaxBugnoms ที่มีผู้ติดตามกว่า 460,000 คน

ประสบการณ์

 •  อดีตนักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 •  มีบทบาทในการให้ความรู้ด้านภาษีผ่านสื่อใหญ่มากมาย เช่น TPBS VOICE TV WORK POINT aday Bulletin PPTV ทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรรับเชิญด้านการลงทุนและหุ้นให้สถาบันชั้นนำ

 •  วิทยากรให้ความรู้ด้านภาษี แก่มหาวิทยาลัย องค์กรชั้นนำระดับประเทศ ประสบการณ์ด้านงานบรรยายกว่า 500 ครั้ง ผ่านสถาบันชั้นนำมากมาย อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ และมหาวิทยาลัย 100 แห่ง มีผู้ฟังมากกว่า 50,000 คน

 •  เจ้าของหนังสือภาษีธุรกิจ 101 ติดอันดับ Best Seller จากสำนักพิมพ์ SE-ED และผลงานอื่นๆ กว่า 10 เล่ม 

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษีอากร

 

กษรินทร์ เจียมทอง

ประสบการณ์

 • 2019 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงินอิสระ และผู้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการ ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับด้านบัญชีและบริหาร
 • 2017 - 2019
  ผู้จัดการอาวุโสแผนก Deal บริษัท ไพรซ์วอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอฟเอเอส จำกัด ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานในการตรวจสอบพิเศษทางบัญชีและการเงินเพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายกิจการ (Financial due diligence) 
 • 2011 - 2017
  ผู้จัดการอาวุโสแผนก Transactional Advisory Service บริษัท อีวาย คอร์ปอเรทเซอร์วิสเซส  จำกัด ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานในการตรวจสอบพิเศษทางบัญชีและการเงินเพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายกิจการ (Financial due diligence) 
 • 2010 - 2011 
  ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน บริษัท บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) จำกัด ดูแลกระบวนการปิดบัญชีและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รวมถึงประสานงานการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 • 2004 - 2010
  ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี (Audit Manager) บริษัท อีวาย จำกัด มีประสบการณ์ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ และบริษัทเอกชน 

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

 • ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รางวัลผลการเรียนดีเด่น)

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

พัชรินทร์ ชุติพงศ์รุ่งโรจน์

ประสบการณ์

 • 2016 - ปัจจุบัน
  ผู้จัดการแผนกงบประมาณ ส่วนงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอ เอ ประเทศไทย จำกัด มีประสบการณ์การวางแผน ควบคุม จัดการงบประมาณ และพิจารณาความคุ้มทุนของแผนงาน
 • 2009 - 2016
  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี (Audit Manager) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำในประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีบริษัทที่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของต่างประเทศ เช่น IFRS และ US GAAP เป็นต้น และมีประสบการณ์อบรมเทรนนิ่งบุคคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • หลักสูตรระยะสั้น สาขาบัญชี School of Management, Erasmus University

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 

พิมพ์วสา บัววัฒน์ (เมย์)

ที่ปรึกษาด้านบัญชีประสบการณ์กว่า 8 ปี ที่ยึดคติในการทำงานที่ว่า  "ความล้มเหลวจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเราเป็นคนล้มเลิกเอง"

ประสบการณ์

 •  ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีธุรกิจ
 • ผู้สร้างสรรค์ Content ด้านบัญชีและภาษี

 •  ผู้ทำบัญชีรับอนุญาต ประสบการณ์ 8 ปี
 • อดีตผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

 •  อดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส (Audit Senior) และหัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี (Audit in-Charge) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

ใบประกอบวิชาชีพ

 •  ผู้ทำบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

ประวัติการศึกษา

 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 •  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สิทธิกร ทะลิ

ประสบการณ์

 •  ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีธุรกิจ
 • ผู้สร้างสรรค์ Content ด้านบัญชีและภาษี

 •  ผู้ทำบัญชีรับอนุญาต ประสบการณ์ในธุรกิจหลากหลายประเภท
 • อดีตผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

 •  อดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

 • ผู้ทำบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ชนิดา เลาหจีรพันธุ์

ประสบการณ์

 • ปัจจุบัน
  ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจของบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำ
 • 2017
  ผู้จัดการแผนก Transaction Advisory Services ของบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด ด้าน Valuation and Business Modelling มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • 2013 – 2016
  ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) และผู้จัดการแผนก Transaction Advisory Services ของบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อขายกิจการ ในสายธุรกิจที่หลากหลาย
 • 2009 – 2012
  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส (Audit Senior) และหัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี (Audit in-Charge) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศ

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

อื่นๆ

 • ผ่านการทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial advisor) โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เบญจพร ก้องเกียรติวงศ์

ประสบการณ์

 • 2016 - ปัจจุบัน
  ผู้จัดการควบคุมงบประมาณ ของบริษัทชั้นนำและบริษัทข้ามชาติ มีประสบการณ์การวางแผน จัดทำ และควบคุมงบประมาณ และการควบคุมภายใน วิทยากรดูแลเนื้อหาหลักสูตรภาษีอย่างง่าย เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้กับผู้ประกอบการมือใหม่
 • 2012 - ปัจจุบัน
  ผู้สอบบัญชีอิสระ  ผู้ทำบัญชี และมีประสบการณ์เทรนนิ่งทางด้านบัญชีและภาษีแก่ลูกค้าองค์กรและบุคคลภายนอก
 • 2012 - 2016
  ผู้เชี่ยวชาญงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน มีประสบการณ์ดูแล และให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ลูกค้าองค์กรด้านบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • 2007 - 2010
  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส (Audit Senior) และหัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี (Audit in-Charge) บริษัท ไพรซ์วอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทชั้นนำในประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศ

ใบประกอบวิชาชีพ

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University

 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1)